Word embedding

Word embedding là một trong những phương pháp biểu diễn phổ biến nhất của từ vựng làm đầu vào cho các mô hình học máy. Nó có khả năng nắm…

Minh họa Transformer

Minh họa Transformer là bản dịch tiếng Việt của The Illustrated Transformer, Bản gốc được viết bởi Jay Alammar ( @JayAlammar ), hiện được sử dụng tại các lớp học tại MIT. Bản dịch…

Token

NLP – Một chuỗi gồm một hoặc nhiều ký tự được ánh xạ làm đầu vào cho các mô hình trong NLP. Trong word embedding, token là chuỗi các ký…