Transformer

« Back to Glossary Index

Transformer là mô hình học sâu được giới thiệu vào năm 2017, được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Transformer," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 24/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/transformer/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →