Transformer

« Quay trở lại Từ điển

Transformer là mô hình học sâu được giới thiệu vào năm 2017, được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Transformer," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 24/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/transformer/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển