Gradient

« Quay trở lại Từ điển

Gradient (độ dốc) là véc tơ biểu diễn tốc độ thay đổi của hàm. Các thành phần của Gradient là đạo hàm riêng theo các biến độc lập của hàm. [Xem thêm]

« Quay trở lại Từ điển