NLP

« Quay trở lại Từ điển

Natural language processing – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một lĩnh vực của khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo liên quan đến sự tương tác giữa máy tính và con người thông qua ngôn ngữ.

« Quay trở lại Từ điển