NLP

« Quay trở lại Từ điển

Natural language processing – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một lĩnh vực của khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo liên quan đến sự tương tác giữa máy tính và con người thông qua ngôn ngữ.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"NLP," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/nlp/, Ngày truy cập: 22/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển