Attention

« Back to Glossary Index

Có thể dịch nôm là Cơ chế chú ý. Đây là kỹ thuật dựa trên khái niệm về sự chú ý trong nhận thức của con người, kỹ thuật này giúp mô hình tập trung vào những yếu tố đặc biệt nhất định trong dữ liệu.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Attention," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 24/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/attention/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →