Attention

« Quay trở lại Từ điển

Có thể dịch nôm là Cơ chế chú ý. Đây là kỹ thuật dựa trên khái niệm về sự chú ý trong nhận thức của con người, kỹ thuật này giúp mô hình tập trung vào những yếu tố đặc biệt nhất định trong dữ liệu.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Attention," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 24/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/attention/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển