Attention

« Quay trở lại Từ điển

Có thể dịch nôm là Cơ chế chú ý. Đây là kỹ thuật dựa trên khái niệm về sự chú ý trong nhận thức của con người, kỹ thuật này giúp mô hình tập trung vào những yếu tố đặc biệt nhất định trong dữ liệu.

« Quay trở lại Từ điển