Self-attention

« Quay trở lại Từ điển

Là cơ chế attention liên quan đến các vị trí khác nhau của một chuỗi để tính toán biểu diễn của chuỗi đó.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Self-attention," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 24/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/self-attention/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển