Nơ ron

« Back to Glossary Index

Một nơ ron hay tế bào thần kinh nhân tạo (còn được gọi là perceptron) là một hàm toán học. Nó là tổng của một hoặc nhiều yếu tố đầu vào được nhân với các trọng số. Giá trị này sau đó được chuyển đến một hàm phi tuyến tính, được gọi là hàm kích hoạt, để trở thành đầu ra của nơ ron.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Nơ ron," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 09/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/no-ron/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →