Token

« Quay trở lại Từ điển

NLP – Một chuỗi gồm một hoặc nhiều ký tự được ánh xạ làm đầu vào cho các mô hình trong NLP. Trong word embedding, token là chuỗi các ký tự liền kề giữa hai khoảng trắng hoặc giữa dấu cách và dấu chấm.

Blockchain – Token là một loại tài sản kỹ thuật số được phát hành và hoạt động trên một nền tảng Blockchain của các dự án có sẵn mà không sở hữu Blockchain riêng.

« Quay trở lại Từ điển