Vocabulary

Có thể dịch là bộ ngữ liệu. Trong NLP, các đoạn văn bản thường được biểu diễn bởi các thành phần nhỏ hơn như từ, ký tự hoặc các biểu…