Machine Learning

« Quay trở lại Từ điển

Machine learning (học máy) là nghiên cứu khoa học về các thuật toán và mô hình thống kê mà các hệ thống máy tính sử dụng để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể một cách hiệu quả mà không cần sử dụng các hướng dẫn rõ ràng, thay vào đó dựa vào các mẫu và suy luận.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Machine Learning," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/06/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/machine-learning/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển