Fine-tuning

« Quay trở lại Từ điển

Thuật ngữ này có thể được dịch là “Tinh chỉnh” – là một quá trình sử dụng một mô hình mạng đã được huấn luyện cho một nhiệm vụ nhất định để thực hiện một nhiệm vụ tương tự.

« Quay trở lại Từ điển