Vocabulary

« Quay trở lại Từ điển

Có thể dịch là bộ ngữ liệu. Trong NLP, các đoạn văn bản thường được biểu diễn bởi các thành phần nhỏ hơn như từ, ký tự hoặc các biểu diễn trung gian. Vocabulary chứa toàn bộ các thành phần như vậy mà một mô hình ánh xạ trong bộ nhớ của nó. Vocabulary của mô hình càng bao phủ tốt thì khả năng nắm bắt ngữ cảnh của mô hình càng chính xác.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Vocabulary," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 28/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/vocabulary/, Ngày truy cập: 20/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển