Out of vocabulary

« Quay trở lại Từ điển

Out-of-Vocabulary (OVV) là hiện tượng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, khi mô hình gặp phải những từ vựng không nằm trong tập ngữ liệu mà nó được huấn luyện. Để mô hình vẫn có thể hoạt động được (không bug), một token đặc biệt (thường đặt tên là UNK) sẽ được dùng để biểu diễn chung tất cả các từ này.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Out of vocabulary," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/out-of-vocabulary/, Ngày truy cập: 20/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển