Seq2Seq

« Quay trở lại Từ điển

Sequence to sequence – Từ chuỗi sang chuỗi. Thuật ngữ này chỉ một lớp các bài toán hoặc các kiến trúc mô hình có đầu vào và đầu ra là một chuỗi các phần tử.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Seq2Seq," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 04/08/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/seq2seq/, Ngày truy cập: 23/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển