Pointer Network

« Quay trở lại Từ điển

Mạng con trỏ là một biến thể của mô hình seq2seq sử dụng attention. Thay vì trực tiếp dịch một chuỗi đầu vào thành một chuỗi đầu ra, chúng tạo ra chuỗi các con trỏ tới các thành phần của chuỗi đầu vào.

« Quay trở lại Từ điển