Embedding

« Quay trở lại Từ điển

Phương pháp chuyển đầu vào thành một biểu diễn khác dễ dàng xử lý hơn đối với máy tính (thường là các véc tơ).

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Embedding," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 28/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/embedding/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển