Overfitting

« Quay trở lại Từ điển

Là hiện tượng mô hình ghi nhớ quá tốt dữ liệu huấn luyện và phụ thuộc vào nó, việc này khiến cho mô hình không thể tổng quát hóa các quy luật để hoạt động với dữ liệu chưa từng được chứng kiến.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Overfitting," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/overfitting/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển