Learning rate

« Quay trở lại Từ điển

Learning rate – Tốc độ học là một siêu tham số sử dụng trong việc huấn luyện các mạng nơ ron. Giá trị của nó là một số dương, thường nằm trong khoảng giữa 0 và 1. Tốc độ học kiểm soát tốc độ mô hình thay đổi các trọng số để phù hợp với bài toán. Tốc độ học lớn giúp mạng nơ ron được huấn luyện nhanh hơn nhưng cũng có thể làm giảm độ chính xác.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Learning rate," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/learning-rate/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển