latent

« Quay trở lại Từ điển

Ẩn, không quan sát được, trong deep learning, latent space là không gian tại đó dữ liệu được biểu diễn lại với các đặc trưng phục vụ cho các dự đoán của mô hình.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"latent," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 29/11/2022, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/latent/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển