Ensemble

« Quay trở lại Từ điển

Ensemble là khái niệm trong học máy, phương pháp này giúp cải thiện kết quả bằng cách sử dụng nhiều mô hình kết hợp với nhau để cùng giải quyết một vấn đề.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Ensemble," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/ensemble/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển