Transfer learning

« Quay trở lại Từ điển

Transfer learning là một vấn đề nghiên cứu trong học máy tập trung vào việc lưu trữ tri thức thu được trong khi giải quyết một bài toán và áp dụng nó vào một bài toán khác có liên quan.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Transfer learning," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 05/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/transfer-learning/, Ngày truy cập: 30/11/2023.
« Quay trở lại Từ điển