Transfer learning

« Back to Glossary Index

Transfer learning là một vấn đề nghiên cứu trong học máy tập trung vào việc lưu trữ tri thức thu được trong khi giải quyết một bài toán và áp dụng nó vào một bài toán khác có liên quan.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Transfer learning," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 05/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/transfer-learning/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →