Text-to-Speech

« Quay trở lại Từ điển

Text-to-speech (TTS) là một hệ chuyển đổi văn bản thành giọng nói. Cụ thể, hệ này sẽ đọc (phát ra âm thanh) văn bản được truyền vào.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Text-to-Speech," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 01/06/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/text-to-speech/, Ngày truy cập: 21/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển