SVM

« Quay trở lại Từ điển

SVM (Support Vector Machine) là một thuật toán học máy có giám sát, sử dụng kỹ thuật ánh xạ dữ liệu vào một không gian nhiều chiều hơn để thuận tiện cho việc tìm ra ranh giới phân chia dữ liệu.

« Quay trở lại Từ điển