Kernel

« Quay trở lại Từ điển

Kernel là một hàm ánh xạ dữ liệu từ không gian ít nhiều hơn sang không gian nhiều chiều hơn. Đây là kỹ thuật quan trọng trong SVM.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Kernel," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 05/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/kernel/, Ngày truy cập: 23/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển