Subword

« Quay trở lại Từ điển

Thành phần từ (Subword) là chuỗi các ký tự được tạo nên bởi việc xóa đi một số ký tự trong từ gốc.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Subword," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/subword/, Ngày truy cập: 21/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển