Softmax

« Quay trở lại Từ điển

Trong toán học, hàm softmax, còn được gọi là hàm mũ mềm hoặc hàm mũ chuẩn hóa, là hàm nhận vào một vectơ của chứa K số thực và chuẩn hóa nó thành phân phối xác suất chứa K xác suất tỷ lệ thuận với lũy thừa của các số đầu vào.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Softmax," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 04/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/softmax/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển