Siêu tham số

« Quay trở lại Từ điển

Trong học máy, siêu tham số là một tham số có giá trị được đặt trước khi quá trình học bắt đầu. Ngược lại, các giá trị của các tham số khác có được thông qua huấn luyện.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Siêu tham số," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/sieu-tham-so/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển