Prompt

« Quay trở lại Từ điển

Prmpt engineering hay prompt (tạm dịch: lời nhắc) là một khái niệm về cách giao tiếp với một hệ thống AI như ChatGPT và nhận được phản hồi mong muốn. Ví dụ: thay vì đưa cho AI một lời nhắc đơn giản như “miêu tả ngôi nhà”, bạn có thể thêm thông tin bổ sung vào lời nhắc để có kết quả tốt hơn.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Prompt," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/02/2023, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/prompt/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển