outlier

« Quay trở lại Từ điển

Outlier là những giá trị cực đoan nằm cách xa các quan sát khác trong một phân bố dữ liệu

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"outlier," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 07/04/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/outlier/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển