Online training

« Quay trở lại Từ điển
  • Online training, còn được gọi là huấn luyện trực tuyến hay huấn luyện theo từng mẫu, xảy ra khi một mô hình ngôn ngữ được cập nhật liên tục sau mỗi mẫu dữ liệu đầu vào.
  • Mô hình ngôn ngữ được điều chỉnh dựa trên các mẫu dữ liệu mới nhất.
  • Online training thích hợp cho các ứng dụng cần phải học và thích nghi với dữ liệu trong thời gian thực, chẳng hạn như chatbot hay các hệ thống tương tác người dùng.
  • Đòi hỏi tài nguyên tính toán và lưu trữ ít hơn so với offline training.
  • Online training có thể dẫn đến việc quên các mẫu dữ liệu cũ nếu không có cơ chế bảo vệ nào.
« Quay trở lại Từ điển