Null Hypothesis

« Quay trở lại Từ điển

Giả thuyết không (Null Hypothesis) là một loại giả thuyết được sử dụng trong thống kê giả định rằng không có ý nghĩa thống kê nào tồn tại trong một tập hợp các quan sát nhất định

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Null Hypothesis," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/10/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/null-hypothesis/, Ngày truy cập: 20/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển