LSTM

« Quay trở lại Từ điển

Viết tắt của Long-short term memory, là một kiến trúc mạng nơ ron hồi quy nhân tạo được sử dụng trong deep learning. Không giống như các mạng truyền thẳng tiêu chuẩn, LSTM có các kết nối phản hồi. Nó không chỉ có khả năng xử lý các điểm dữ liệu đơn lẻ mà còn xử lý toàn bộ chuỗi dữ liệu mà không gặp phải vấn đề vanishing gradient.

« Quay trở lại Từ điển