GRU

« Quay trở lại Từ điển

Viết tắt của Gated recurrent units, là một cơ chế gating trong các mạng nơ ron hồi quy, được giới thiệu vào năm 2014 bởi nhóm của Kyunghyun Cho. GRU giống với LSTM nhưng có ít thông số hơn, vì kiến trúc này không có cổng đầu ra.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"GRU," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 04/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/gru/, Ngày truy cập: 22/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển