Loss

« Back to Glossary Index

Máy tính học thông qua hàm loss. Đây là một phương pháp đánh giá xem mô hình biểu diễn dữ liệu đã cho tốt đến đâu. Mô hình biểu diễn càng tốt thì giá trị loss càng nhỏ.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Loss," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/loss/, Ngày truy cập: 30/01/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →