Loss

« Quay trở lại Từ điển

Máy tính học thông qua hàm loss. Đây là một phương pháp đánh giá xem mô hình biểu diễn dữ liệu đã cho tốt đến đâu. Mô hình biểu diễn càng tốt thì giá trị loss càng nhỏ.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Loss," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/loss/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển