likelihood

« Back to Glossary Index

likelihood trong thống kê dùng để đo đo mức độ phù hợp của một mô hình thống kê với một mẫu dữ liệu chứa các giá trị đã cho của các tham số chưa biết.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"likelihood," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/03/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/likelihood/, Ngày truy cập: 03/02/2023.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →