likelihood

« Quay trở lại Từ điển

likelihood trong thống kê dùng để đo đo mức độ phù hợp của một mô hình thống kê với một mẫu dữ liệu chứa các giá trị đã cho của các tham số chưa biết.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"likelihood," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 13/03/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/likelihood/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển