MLE

« Quay trở lại Từ điển

Maximum Likelihood Estimation – Trong thống kê, ước tính khả năng tối đa là một phương pháp ước tính các tham số bằng cách tối đa hóa hàm khả năng. Theo đó, với mô hình giả thiết thì các dữ liệu quan sát được có giá trị xác suất cực đại.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"MLE," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/mle/, Ngày truy cập: 12/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển