generator

« Quay trở lại Từ điển

Một khái niệm trong mạng GAN, bộ sinh có vai trò sinh ra các mẫu giả tuân theo phân bố xác xuất mà nó học được từ dữ liệu thực tế.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"generator," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 28/09/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/generator/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển