Fully-connected

« Quay trở lại Từ điển

Một lớp được kết nối đầy đủ có nghĩa là mỗi nơ ron trong lớp trước đều được nối đến tất cả các nơ ron trong lớp hiện tại.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Fully-connected," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 09/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/fully-connected/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển