Dense layer

« Quay trở lại Từ điển

Dense layer hay Fully-connected layer là một lớp cổ điển trong mạng nơ ron nhân tạo. Mỗi nơ ron nhận đầu vào từ tất cả nơ ron lớp trước đó.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Dense layer," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/01/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/dense-layer/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển