Dataset

« Quay trở lại Từ điển

Bộ dữ liệu – Một tập các thông tin về các thực thể (thường có cùng kiểu, có liên quan đến nhau) là đối tượng của một bài toán hoặc nhiệm vụ học máy.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Dataset," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 11/10/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/dataset/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển