Autoencoder

« Quay trở lại Từ điển

Bộ tự mã hóa là phương pháp học cách biểu diễn dữ liêu hiệu quả thông qua học không giám sát sử dụng mạng nơ ron nhân tạo.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Autoencoder," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 26/07/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/autoencoder/, Ngày truy cập: 19/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển