AE

« Quay trở lại Từ điển

Autoencoder – Bộ tự mã hóa là một loại mạng nơ-ron nhân tạo được sử dụng tối ưu việc biểu diễn dữ liệu thông qua học không giám sát. Ý tưởng của mô hình này là cố gắng khôi phục đầu ra từ thông tin đầu vào. Mục đích của nó thường là để tìm ra các đặc trưng quan trọng của dữ liệu và khử nhiễu.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"AE," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/ae/, Ngày truy cập: 21/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển