Alternative Hypothesis

« Quay trở lại Từ điển

Giả thuyết nghịch (Alternative Hypothesis) là giả thuyết cho rằng các quan sát mẫu bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố phi ngẫu nhiên.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Alternative Hypothesis," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/10/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/alternative-hypothesis/, Ngày truy cập: 01/12/2023.
« Quay trở lại Từ điển