Textual entailment

« Back to Glossary Index

Textual entailment là nhiệm vụ trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xác định mối quan hệ nhân quả giữa các đơn vị trong văn bản (câu, vế câu, đoạn văn…)

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Textual entailment," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 16/10/2021, URL: https://trituenhantao.io/glossary/textual-entailment/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →