Textual entailment

« Quay trở lại Từ điển

Textual entailment là nhiệm vụ trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xác định mối quan hệ nhân quả giữa các đơn vị trong văn bản (câu, vế câu, đoạn văn…)

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Textual entailment," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 16/10/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/textual-entailment/, Ngày truy cập: 23/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển