AE

« Back to Glossary Index

Autoencoder – Bộ tự mã hóa là một loại mạng nơ-ron nhân tạo được sử dụng tối ưu việc biểu diễn dữ liệu thông qua học không giám sát. Ý tưởng của mô hình này là cố gắng khôi phục đầu ra từ thông tin đầu vào. Mục đích của nó thường là để tìm ra các đặc trưng quan trọng của dữ liệu và khử nhiễu.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"AE," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 06/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/ae/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →