CyberAgent Nhật Bản quảng cáo với nhân vật avatar 3D

I. Giới thiệu về CyberAgent và kế hoạch sử dụng AI II. Ứng dụng AI trong việc tạo quảng cáo video III. Hiệu quả của AI trong quảng cáo IV. Hợp tác giữa CyberAgent và Nvidia V. Xu hướng sử dụng AI trong ngành quảng cáo Kết luận CyberAgent đang dần chuyển sang sử dụng … Đọc tiếp