word-by-word

« Quay trở lại Từ điển

Dùng để chỉ việc dịch ngôn ngữ theo từng từ một, khiến cho câu văn được dịch sai ngữ pháp hoặc khó hiểu đối với người bản ngữ.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"word-by-word," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 31/01/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/word-by-word/, Ngày truy cập: 23/02/2024.
« Quay trở lại Từ điển