Unsupervised

« Quay trở lại Từ điển

Unsupervised là phương pháp huấn luyện mà các cặp đầu ra, đầu vào tương ứng không được cung cấp.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Unsupervised," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 16/10/2021, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/unsupervised/, Ngày truy cập: 20/05/2024.
« Quay trở lại Từ điển