The Hype

« Quay trở lại Từ điển

The Hype có thể hiểu là sự quan tâm thái quá của công chúng về một công nghệ mới nổi nào đó

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"The Hype," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 18/04/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/the-hype/, Ngày truy cập: 13/04/2024.
« Quay trở lại Từ điển