The Hype

« Back to Glossary Index

The Hype có thể hiểu là sự quan tâm thái quá của công chúng về một công nghệ mới nổi nào đó

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"The Hype," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 18/04/2020, URL: https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/the-hype/, Ngày truy cập: 01/12/2022.« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →